yes

תנאים ומידע כללי

תנאים ומידע כללי2016-05-01T15:10:34+00:00

תנאים ומידע כללי

הטיולים המוצעים ע”י תרבותו*, מוצעים לציבור בתנאים המפורטים להלן ועצם הרשמת הנוסע לטיול וההשתתפות בו מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים אלו.
הנוסעים מתבקשים לקרוא בעיון מסמך זה. כל טענה של נוסע כי לא קרא תנאים אלו ו/או כי לא התבקש לקרוא אותם טרם נרשם לטיול, לא תתקבל.

ביטולים (בהתאם ובכפוף לתקנות הגנת הצרכן)

כל האמור להלן הינו בכפוף להוראות חוק ותקנות הגנת הצרכן לגבי עסקאות בהן החוק והתקנות כנ”ל חלים על המארגנים.

דמי רישום וטיפול
דמי רישום בסך 47 $ כולל מע”מ, אשר לא יוחזרו לנוסע בשום מקרה אם מסיבה כלשהיא נאלץ הנוסע לבטל השתתפותו בטיול שאליו נרשם, למעט כמפורט להלן:

דמי ביטול/שינוי בטיולים יבשתיים (טיולים ללא מרכיב שייט בטיול)

בגין טיסות מת”א וחזרה לת”א :
עד 60 יום לפני היציאה – ללא דמי ביטול/שינוי
בין 59 ל- 31 יום לפני היציאה 500$ דמי ביטול/שינוי
בין 30 עד יום היציאה 1,000$ דמי ביטול/שינוי או דמי ביטול/שינוי מלאים בטיולים בהם מחיר הטיסה הינו עד 750$ ביטול/שינוי.

בגין טיסות פנימיות:
עד 60 יום לפני היציאה – ללא דמי ביטול/שינוי
פחות מ- 60 יום לפני היציאה – דמי ביטול מלאים.

דמי ביטול בגין שירותי הקרקע:
עד 25 יום לפני מועד היציאה ללא דמי ביטול

בין 24 ל- 14 יום לפני היציאה 600$ דמי ביטול/שינוי.
בין 13 ל- 7 יום לפני היציאה 900$ דמי ביטול/שינוי.

בין 6 ליום אחד לפני היציאה 1,200$ דמי ביטול/שינוי.

אי הגעה לטיול (No Show) דמי ביטול מלאים.


דמי ביטול/שינוי בטיולי שייט
בגין כללי התשלום של חברות השייט (אניה או ספינת נהר), ייגבו דמי ביטול/שינוי על כל חבילת השייט (טיסות, שירותי הקרקע והשייט), כדלהלן:
ביטול עד 99 ימים לפני היציאה ללא חיוב
בין 98 ל- 68 יום לפני היציאה 25% ממחיר הטיול.
בין 67 ל- 38 יום לפני היציאה 40% ממחיר הטיול.
בין 37 ל- 21 יום לפני היציאה 65% ממחיר הטיול.
בין 20 ליום היציאה דמי ביטול מלאים
בטיולי שייט מסוימים עשויים תנאי הביטול/שינוי להשתנות ובמקרה כזה הם יופיעו בדף הטיול הרלוונטי באתר www.tarbutu.co.il.
דמי הביטול/שינוי המופיעים כאן אינם תקפים לקבוצות סגורות.

כללי הודעת ביטול

 • בהגדרה “יום” במסמך זה, הכוונה היא לימי עבודה בלבד: א’, ב’, ג’, ד’, ה’.
 • יום יציאת הטיול אינו נחשב בספירת ימי הביטול/שינוי.
 • דמי הביטול במסמך זה מתייחסים לנוסע אחד ולא לזוג.
 • במקרה והוסדרה לנוסע אשרת כניסה, יחול התשלום עבוד הסדרת האשרה על הנוסע. לתרבותו זכות הקיזוז של הסכומים הנ”ל מסכומים ששולמו לה על ידי הנוסע או סוכנות הנסיעות.
 • נוסע שיעבור מטיול לטיול פחות מ-21 יום לפני היציאה, יחויב בדמי ביטול המפורטים לעיל כאילו ביטל השתתפותו בטיול.
 • כתאריך הביטול יראו רק את היום שבו מתקבלת הודעת הביטול בכתב במשרד המארגנים.
 • המארגנים יהיו רשאים לבטל כל טיול מכל סיבה שאינה תלויה בהם, או אם מספר הנוסעים אינו מצדיק את ביצוע הטיול ע”פ שיקול דעתם ויציעו לנוסע השתתפות בטיול אחר.
 • המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לצרף מטיילים לקטע מטיול מקביל הזהה לתוכנית המקורית או שהמארגנים יחזירו כל המקדמה ששולמה ובכך יצאו ידי חובתם כלפי הנוסע.
 • לגבי עסקאות בהן חלים על המארגנים חוק ותקנות הגנת הצרכן, ביטול עסקה ע”י הצרכן יהיה בהתאם להוראות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע”א – 2010 ובמקרה של עסקת מכר מרחוק(כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) גם בהתאם להוראות סע’ 14ג’ עד 14ה’ לחוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981, ודמי הביטול יהיו בגובה המקסימלי המותר לפי החוק והתקנות הנ”ל.
 • נוסע אשר לא יופיע לטיול או ימנע מיציאה לטיול או יפסיק השתתפותו בטיול לאחר היציאה לטיול, מכל סיבה שהיא, יחויב בתשלום דמי ביטול/שינוי בשיעור של 100% ממחיר הטיול.
 • עקב סכומם הגבוה של דמי הביטול, מומלץ להצטייד (מיד עם ביצוע ההרשמה לטיול) בפוליסת ביטוח מקיף, הכוללת ביטוח נגד ביטול ומכסה את הנזקים העלולים להיגרם עקב הפסקת/ביטול הטיול

 

השתתפות בטיול
המארגנים רשאים לדחות בקשת הרשמה או לבטלה לגבי כל נוסע אשר על פי שקול דעתם אינו מתאים להימנות בין משתתפי הטיול ללא כל צורך לנמק עמדתם. המארגנים רשאים להפסיק השתתפות נוסע בטיול כאשר יש בהשתתפותו משום פגיעה או הפרעה למהלכו התקין של הטיול, על פי שקול דעתם ולא על פי שקול דעת של כל אדם אחר. המארגנים יחזירו לנוסע את החלק היחסי של הסכום ששילם עבור הטיול באופן יחסי למספר ימי הטיול בהם השתתף ובניכוי ההוצאות שנגרמו למארגנים, אם נגרמו. יציאת כל קבוצה מותנית בהשתתפות 25 נוסעים לפחות.

 

גילאי המשתתפים
הטיולים המפורסמים בחוברת זו פתוחים להרשמה לכל הקהל. לא תתקבל תלונה ו/או הערה בנושא גילאי המטיילים ו/או כישוריהם ו/או מצב בריאותם. טיולים התחומים בקבוצות גיל הינם בבחינת המלצה בלבד. אין באפשרות החברה לוודא באופן מוחלט התאמת הגיל ולא תתקבלנה טענות על חריגה מהגבלת הגיל.

 

נוסע בודד
לנוסע בודד מומלץ להזמין חדר ליחיד. לא ניתן להבטיח שותף מתאים מכל בחינה למעט מין (ראה פרק “עישון”). נוסע בודד אשר נמצא לו שותף ולפני היציאה שותפו לחדר ביטל טיולו, יחויב בתוספת ליחיד בחדר.

 

החזרים
סוכני הנסיעות, המארגנים, נציגיהם, מלווה הקבוצה או כל אחד אחר אינם מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם או להסכים לכל סטייה מהתנאים הנוכחיים. לאחר יציאת הקבוצה מהארץ לא יוחזרו כספים עבור כל חלק של טיול או אירוע בו לא השתתף הנוסע, לרבות סיור, קטע מסיור, או מסלול בו לא נסע, ארוחות שלא נוצלו, בתי המלון, כניסה לאתרים וכיו”ב.

 

תחבורה
בטיולים המפורסמים בחוברת/אתר תרבותו, יעמוד לרשות הקבוצה אוטובוס עם נהג לביצוע תכנית הסיורים והטיולים השונים כפי שפורטו במסלול כל סיור וטיול. אין זו מחובתו של נהג האוטובוס להסיע את הקבוצה בימים או בערבים החופשיים למקומות בילוי ואתרים שאינם כלולים בתכנית הטיול, לבצע טיולי, בילויי או סיורי בחירה ואלו שהם בגדר אפשרות.
במקומות בהם צוין כי האוטובוס הינו ממוזג אויר, אין המארגנים מתחייבים שהמיזוג יפעל בצורה המושלמת בתנאי חום קשים.
תפעול האוטובוס כפוף לחוקים המקומיים של המדינות השונות ועל פיהם אסורה הפעלת המזגן כל עוד האוטובוס אינו בתנועה. על הנהג חלה חובת מנוחה על פי החוקים הקשורים לימי ושעות המנוחה בכל מדינה.

 

בתי מלון
המארגנים מציעים מגוון רחב של בתי מלון במסגרת הטיולים, חלקם במרכזי הערים וחלקם מחוץ לערים. בתי מלון רבים בעולם הנמצאים במרכזי הערים, הינם ישנים, או בסביבה מסחרית סואנת בעוד בתי המלון שמחוץ למרכזי הערים, בדרך כלל הינם חדשים יותר ובסביבה שקטה.
במקרה של אכסון מחוץ למרכז העיר יעמוד לרשות הקבוצה אוטובוס לבצוע תכנית הטיול. האכסון בבתי מלון יהיה בחדרים זוגיים עם מיטה כפולה או שתי מיטות כפי שנקבע על ידי המלון.
יתכנו חדרים מסוג “קומבי”, דהיינו מיטה אחת ועוד ספה הנפתחת למיטה, הכל בהתאם לאפשרות בתי המלון.
נוסע בודד ישוכן בחדר עם נוסע זר אחר מהקבוצה ולא תתקבלנה טענות על אי התאמה.
נוסע המעוניין בחדר ליחיד, חייב להזמין זאת מראש בארץ, תמורת תשלום נוסף. אין המארגנים מתחייבים לקבל או לאשר הזמנת חדר ליחיד לכל נוסע שיבקש זאת. יתכנו מקרים חריגים בהם מטייל שהזמין חדר ליחיד ישוכן בחלק קטן של הטיול בחדר זוגי עם מטייל נוסף או שניים. במקרה כזה יוחזר לנוסע חלק היחסי של תשלומו עבור תוספת לחדר יחיד, באופן יחסי לאותם ימים בהם לא שהה בחדר ליחיד.
במקרה של הזמנת חדר ל-3 איש או יותר, תיתכן אפשרות שבמקרה כזה תוכנס מיטה או מיטות נוספות לחדר זוגי, יתכן מיטה/מיטות מתקפלת/מתקפלות. אין המארגנים מתחייבים לספק חדר מיוחד וגדול יותר מחדר זוגי במקרה כזה.
בארה”ב הנוהג הוא שבתי המלון מספקים חדר בעל שתי מיטות בלבד או מיטה זוגית אחת. משפחה בת 3-4 נפשות המבקשת חדר אחד תתאכסן בחדר אחד בן שתי מיטות כמוסבר לעיל, לפחות אחת מהן מיטה זוגית, ולא תוכנס מיטה נוספת לחדר.
המארגנים מביאים לתשומת לב הנוסע את הנוהג בקשר לכניסה ויציאה של אורחים לבתי מלון. כניסה בדרך כלל החל משעה 14:00 ויציאה לפני השעה 12:00 וזאת על מנת לאפשר למלון את ניקוי, סידור ואוורור החדרים לקראת האורחים הבאים. ייתכנו מקרים בהם תאלץ הקבוצה להמתין לכניסה לחדרים או לפנותם בהתאם לשעות הנ”ל.
בתי המלון יהיו בהתאם לרמה או רמה דומה לאלו המפורסמים בחוברת/אתר לגבי כל טיול וטיול. חלוקת החדרים מתבצעת ע”י בתי המלון ואין הדבר בשליטת המארגנים. יתכנו מקרים בהם יקבלו מטיילים חדרים פחות טובים מהרמה הכללית של בית המלון או מחדרים שקבלו מטיילים אחרים. אין אפשרות להבטיח קומה מסוימת, או אגף מסוים, או חדר מסוים.
חדר לבודד יתכן ויהיה קטן יותר מחדר לזוג, אולם, מומלץ לנוסע בודד להזמין חדר ליחיד וכך תשמר לו הפרטיות. המארגנים משתמשים במגוון רחב של בתי מלון ולעתים קורה שבית המלון נמצא בתהליך שיפוצים ו/או שלידו אתר שנמצא בבניה ו/או שמתקיים אירוע/ים בבית המלון. במקומות רבים בעולם נהוג לכבות את מזגני האוויר לאחר שעה מסוימת בלילה, והמזגן אינו פועל כל הלילה. גם כאן אין למארגנים שליטה ו/או יכולת להשפיע בעניין. בתי המלון מוזמנים זמן רב מראש ואולם, במקרים אחרים, יתכנו שינויים עקב הזמנות יתר ו/או תערוכות וירידים המתקיימים בתאריכים מקבילים. במקרה כזה המארגנים שומרים לעצמם את הזכות למצוא מלון חליפי באזור כאשר תכנית הטיול לא תפגע או תשונה.
בטיולים המסומנים בכוכבית והמשנים מקום לינתם יתכנו שינויים קלים במסלול הטיול הנובעים מן האמור ועל פי שיקול דעת המארגנים.
מיזוג אויר – ביעדים מסוימים, בעיקר במרכז וצפון אירופה, ביעדים כמו סקנדינביה, סלובניה, שוייץ, אוסטריה, גרמניה, רומניה ועוד, תרבותו אינה מתחייבת למיזוג אויר בבתי המלון באזורים אלו.
רשימת בתי המלון תימסר למטיילים טרם יציאת הקבוצה מהארץ. עם זאת יתכנו שינויים של הרגע האחרון, בעיקר בעונה, מסיבות שאין למארגנים שליטה עליהן ואין המארגנים מתחייבים שלא יהיו שינויים כאלה גם לאחר צאת הקבוצה מהארץ.

 

נוסע קטין – ליווי ואישורים נדרשים
מבוגר המלווה או טס עם ילד שאיננו ילדו שלו, ואפילו וקיימת שייכות משפחתית, יהיה חייב המבוגר להציג בדלפקי חברות התעופה ובביקורת הגבולות מסמך נוטריוני המאשר כי הורה הילד יודע ומאשר את הליווי או הטסת הילד עם הנוסע, וכן לחתום על טופס משמורת זמנית TEMPORARY GARDIAN . ללא אישור נוטריוני זה לא יתקבלו הנוסע והילד לטיסה. לצורך העניין מבוגר הינו נוסע מעל גיל 18. לא יתקבלו נוסעים קטינים ללא ליווי מבוגר.
מלווה הקבוצה
מלווה הקבוצה הינו איש קשר בין המארגנים לנוסעים, וישמש כמנהל אדמיניסטרטיבי לקבוצה משך כל ימי הטיול. במסגרת תפקידו יטפל המלווה בין היתר בארגון הסדורים השונים הקשורים בניהולו התקין של הטיול, האוטובוס, מדריכים מקומיים, בתי מלון, מעבורות וכיו”ב. יתכנו מקרים בהם המלווה אשר יהיה אחראי לקבוצה ימתין בחו”ל ואילו בנמל התעופה בארץ יטפל בקבוצה נציג מיוחד מטעם המארגנים אשר ידאג לסידורים השונים בנמל התעופה. כמו כן, במקרים מסוימים יתכן והמלווה יאלץ להיפרד מהקבוצה בחו”ל, ובמקרה זה יועמד לרשות הקבוצה נציג מקומי.

 

תשר (טיפים)
מחירי הטיולים כוללים תשר (טיפים) לנותני השירות בחו”ל – חדרניות, מלצרים, עובדי קבלה, סבלים במלונות, נהגי אוטובוסים ומורי דרך מקומיים (למעט אם בדף הטיול בסעיף “המחיר אינו כולל” מופיע אחרת). יודגש, כי הטיפים אינם כוללים תשר למלווה הקבוצה, אשר יוענק על פי שיקול דעתם של הנוסעים. הסכום הנהוג למלווה הקבוצה בטיולים לאירופה הוא 3 אירו לנוסע ליום ובשאר המדינות $4 לנוסע ליום.

 

נזקים – ביטוח
אין המארגנים  אחראים לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הטיול עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז הוצאות רפואיות וכיו”ב. מובהר ומודגש בזאת כי לא יהיו החזרים כלשהם בגין הפסקת טיול עקב מחלה, פציעה או סיבה אחרת כל שהיא והמארגנים מציעים לנוסע לבטח עצמו על חשבונו, בביטוח אישי נרחב  כולל כיסוי לספורט אתגרי, המכסה את הנזקים והאירועים המתוארים לעיל. המארגנים מודיעים בזאת מפורשות כי הם פועלים בארגון הטיולים כמתווכים בין הנוסע לבין נותני השירותים המבצעים את תוכניות הטיול ובכלל זאת חברות תעופה, תחבורה, ספנות, בתי מלון, מסעדות וכיו”ב, ולפיכך אין המארגנים אחראים בכל צורה שהיא לתקלות שיבושים ונזקים אשר עלולים להיגרם עקב אי ביצוע או ביצוע לקוי או חלקי של הטיולים המפורסמים בחוברת זו וכיו”ב, על ידי נותני השירותים הנ”ל או מי אשר פועל מטעמם. זכותו של הנוסע לתבוע ישירות את נותני השירותים כולם או חלקם בגין נזקים שנגרמו לו עקב מעשה או מחדל של אותם נותני השירותים. אין באמור בתנאים דלעיל, כדי לגרוע או לפגוע בזכותו של הנוסע כאמור.

 

כלכלה
בכל הטיולים פורטו מספר וסוגי הארוחות אשר יינתנו במקומות השונים, ואשר כלולות במחיר הטיול. המארגנים מסבים בזאת תשומת לב הנוסעים לנושא הארוחות וארוחות מיוחדות. תפריט הארוחות נקבע מראש. רמת הארוחות שונה ממקום למקום, כך גם סוג האוכל, טעמו, גיוונו, כמויות ואופן הגשתו.

 

ארוחות בוקר, צהריים וערב
ארוחות הבוקר הן קונטיננטליות (למעט ביעדים בהם צוין שארוחות הבוקר הן ,Buffet  מזנון חופשי או אמריקאיות) וכוללות תה או קפה, לחמנייה או לחם, ריבה, חמאה וכו’. ארוחות בוקר מלאות ניתן לקבל במלון תמורת תוספת תשלום. ארוחות הבוקר, כמו גם ארוחות הצהריים ו/או הערב, יכולות להינתן במסעדת המלון, ו/או באולם מיוחד במלון המשמש לצורך זה קבוצות בטיולים מאורגנים בלבד, ו/או במסעדות מקומיות מחוץ למלון. כמו כן ארוחות הבוקר עשויות להיות מוגשות ארוזות לחדרי הנוסעים.
ארוחות הבוקר בחו”ל אינן כוללות ירקות ואינן עומדות בסטנדרטים של ארוחות הבוקר הישראליות ובמגוון ובשפע שלהן.
ארוחות הבוקר, הצהריים ו/או הערב יהיו בתפריט קבוע מראש (ללא אפשרויות לשינויים), ו/או בסגנון מזנון ו/או בסגנון מזנון חופשי. ארוחות המזנון ו/או המזנון החופשי הינן ארוחות המוגשות כמזנון ואינן ארוחות של “אכול כפי יכולתך”.
פרוט מדויק בהתאם לסעיף “המחיר כולל” המופיע בגוף כל תכנית טיול.

 

ארוחות מיוחדות בטיול ובטיסות
בחלק מן הטיולים ניתן להזמין ארוחות מיוחדות (צמחוני/דיאבטי וכו’, אך לא מזון כשר) אך ורק מראש, בארץ, בזמן ההרשמה וללא תשלום נוסף, אולם  אין המארגנים מתחייבים לספק אוכל מיוחד כזה. בקשות לאוכל מיוחד בטיסות אשר הובאו לידיעת תרבותו יועברו לחברת התעופה. האחריות לאספקת הארוחה מוטלת על חברת התעופה בלבד.
ארוחות בטיסות
ארוחות בטיסות תסופקנה בכפוף למדיניות ותנאי חברות התעופה והמארגנים אינם אחראים לארוחות אלו. עקב מדיניות שונה בין חברות התעופה השונות, מומלץ לבדוק בעת ההרשמה האם ארוחות כלולות בטיסות ואם כן, מה סוג הארוחה.

 

ארוחות צמחוניות
ארוחות צמחוניות כוללות לרוב סלט חסה, ביצים או תפוחי אדמה וכיו”ב. לא תמיד ניתן לקבל דגים ולעיתים הדבר כרוך בתשלום נוסף ישירות לבית המלון.

 

מנין ימי הטיול
במניין ימי הטיול המפורסמים בחוברת/אתר נכללים יום היציאה ויום החזרה גם אם בימים אלו לא נכללת תכנית סיורים. המארגנים מודיעים כי הם קשורים במועדי טיסות של חברות התעופה. המארגנים אינם אחראים בגין טיסה היוצאת בשעות אחה”צ או הערב ו/או טיסות החוזרות ארצה בשעות הבוקר. ימי הטיול נמנים מעת יציאת הקבוצה מהארץ ועד לשובה. במקרה של שינוי תאריך יציאת הטיול או חזרתו המחייבות תוספת לילות בחו”ל, תחול תוספת זו על המטייל.

 

תכנית הטיול
קיימת אפשרות שטיול מסוים ישתלב במסלולו של טיול אחר. הטיולים ימוזגו אם מספר המשתתפים לא יאפשר יציאה עצמאית של הטיול. המסלול והשירותים לא ישתנו מהותית כתוצאה מהשילוב.

 

תופעות טבע ואחרות חריגות
תרבותו לא תהיה אחראית במקרים של כוח עליון ותופעות טבע חריגות (שיטפונות, רעידות אדמה, שלג, ערפל וכד’) ו/או נסיבות אחרות (הפגנות ומהומות מקומיות, הפסקות חשמל וכד’), העלולות לגרום לשינוי ו/או ביטול כלשהו של ביקור באתר ו/או שינוי במסלול הטיול המתוכנן, אשר יעשו על פי שיקול דעתה הבלעדי של תרבותו.

 

 

טיסות
הטיסות מבוצעות ע”י חברות תעופה סדירות ו/או בטיסות שכר ו/או בטיסות בתנאי חכירה מיוחדים ואולם לא תמיד הטיסות הינן ישירות ולעיתים הטיסה נוחתת נחיתת ביניים בדרכה, כמו גם בחזרתה. יתכנו מקרים חריגים, בהם עקב הרשמת יתר לטיסה ע”י חברות התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת המארגנים), יאלצו נוסע בודד או חלק מהקבוצה לטוס בטיסה שונה מזו של שאר חברי הקבוצה. במקרה שכזה יעשו המארגנים כל שביכולתם על מנת לצמצם את הפגיעה בנוסע.
כל שינוי ו/או מחדל הקשור בחברת התעופה, לא יהווה עילה לתביעה כנגד תרבותו. במקרים אלו האחריות כולה היא של חברות התעופה ותרבותו תהיה פטורה מכל פיצוי בגין שינוי ו/או מחדל שכזה.
ישנם טיולים שהחזרה שלהם ארצה מאוחרת. הדבר מאפשר יום נוסף בטיול, אולם צריך לזכור שפינוי החדרים הוא עד 12:00 בצהרי היום.
בטיולים החוזרים במוצ”ש פינוי חדרים בשעות הצהריים ובשעות אחה”צ המאוחרות נסיעה לנמל התעופה (יתכן לפני יציאת השבת).
ניתן בתשלום נוסף ומראש להזמין את החדר ליום נוסף וכך יוכל המעוניין בכך “להחזיק” בחדרו עד שעת היציאה. שינוי בלוח הטיסות המתוכננות, אשר יבוצע על ידי חברות התעופה, יביא לשינוי אורך הטיול ולשינויים במסלול. תוספות למחיר הטיול הנובעות מכך יכוסו ע”י המטיילים. הודעה על שינוי בלוח הטיסות תיתכן בהתראה קצרה ביותר. מועדי יציאת הטיול יכולים להשתנות גם במספר ימים וזאת עקב  אילוצי טיסות. תרבותו מבצעת את ההטסה בטיולים גם בחברות תעופה זרות החברות ביאט”א וגם בחברות שכר. לחברה הזכות לשנות את חברת התעופה אשר פורסמה כחברה המטיסה את הנוסעים וזאת עקב אילוצים שאינם תלויים בתרבותו.
טיסות פנים: יתכנו מקרים בהם טיסות הפנים בטיולים השונים לא יתבצעו בטיסות ישירות אלא דרך יעדי ביניים.
טיסות שכר וטיסות בתנאי חכירה מיוחדים: חלק מהטיולים מתבצעים בטיסות שכר ו/או בתנאי חכירה מיוחדים, ו/ או בטיסות סדירות בתנאי חכירה מיוחדים בכפוף לתנאי ההזמנות והביטול של טיסות שכר וטיסות בתנאי חכירה מיוחדים.

 

עישון
בזמן נסיעה לא יותר העישון. יערכו הפסקות לפרקי זמן מתאימים למעשנים. קיימים בתי מלון רבים האוסרים עישון בחדרים. אין החברה מתחייבת לספק חדר למעשנים. בכל מקרה של נוסע מעשן בחדר עם נוסע  שאינו מעשן יחול איסור עישון בחדר.
העישון בבתי המלון אסור בהחלט ונוסעים אשר יעשנו בחדרים יהיו כפופים לקנסות כספיים. לצורך כך, כרטיס האשראי של המטיילים יועמד כביטחון לרשות המלונות בעת תהליך קבלת החדרים.

 

חיסונים
למידע כללי ובאחריות הנוסע לבדוק ולעיין באתר משרד הבריאות – www.health.gov.il.

 

כללי
טיולים ואירועים המתוארים ומוצעים בחוברת/אתר החברה, מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש כי הם ניתנים לשינוי על ידי תרבותו או הבאים מכוחם (“המארגנים”) כל זאת בהתאם לשקול הדעת המקצועי של המארגנים לרווחת הנוסע ובהתאם לנסיבות. שינויים כאמור כוללים שינויים ב – תאריכים, אופן הביצוע, ביצוע חלקי, אי ביצוע פרטי התכנית, ארגון אירועים חליפיים, או כאלו אשר אינם כלולים בתכנית וכיו”ב. פרוט תכניות הטיולים והאירועים מהווה מידע ותכנית מסגרת בקשר למסלול הטיול, אתרי הביקור, סוגי הבילוי, האפשרויות, המועדים המתוכננים לביצועם, כשכל אלו כפופים לשינויים אפשריים כאמור. סוכן הנסיעות הינו שליחו של הנוסע לכל דבר ועניין. על הנוסע מוטלת החובה לדאוג ולוודא קבלת אישורי כניסה (“ויזות”) לארצות הדורשות אישורים כאלה וזאת בהתאם לארצות הביקור במסלול הטיול. אין המארגנים אחראים למידע שאינו נמסר על ידם בכתב או הסותר את האמור בהודעה זו.
חילוקי דעות
עצם הרשמתו של נוסע לטיול כלשהו, או תשלום מקדמה, או השתתפות בטיול וגם/או בחלק ממנו מהווה את הסכמת הנוסע לכל התנאים והמידע שבחוברת/אתר תרבותו. מוסכם בזאת שכל תביעה ו/או טענה אשר לנוסע כנגד המארגנים ללא יוצא מהכלל חייבת להיות מובאת בפני החברה לא יאוחר מתום 30 יום לאחר חזרת הקבוצה ארצה. מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתו של נוסע במשרד נסיעות וגם/או אצל סוכן נסיעות כלשהו ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי משרד נסיעות. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד המארגנים בין אם תוגש התביעה נגד המארגנים לבדם וגם/או יחד עם משרד הנסיעות שאצלם נרשם הנוסע, תהא סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט בעיר תל-אביב יפו בלבד.

 

זיכויים והחזרים
החזרים וזיכויים יכולים להינתן אך ורק בארץ, באמצעות תרבותו/סוכן הנסיעות שלך. מלווה הקבוצה אינו מוסמך להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם, כגון: אי ניצול שירותים לאחר תחילת הטיול. כמו כן אין זיכוי עבור אכסון שניתן ע”י חברות התעופה לקבוצות במעבר (Lay Over).

 

ביטול יציאה
המארגנים יהיו רשאים לבטל כל טיול מכל סיבה שאינה תלויה בהם או אם מספר הנוסעים אינו מצדיק את ביצוע הטיול על פי שיקול דעתם. המארגנים יודיעו לנוסע באמצעות סוכן הנסיעות על ביטול הטיול כאמור לעיל, זמן סביר לאחר שיודע להם על הנסיבות שגרמו לצורך בביטול הטיול. במקרה כאמור לעיל תוצע לנוסע השתתפות בטיול אחר.

*תרבותו פועלת באמצעות רימון טיולים בע”מ, בעל רישיון מס’ נ-281 שניתן ע”י משרד התיירות.

 

במידה והמידע בחוברת אינו תואם את המידע באתר, האתר הינו המחייב.

 

מומלץ לעיין במחיר כולל/לא כולל