yes

משוב טיול- חיה וייכמן בר נועם

ברצוני לציין את ההערכה הגדולה שמקבל המדריך אברהם תש”ח מהנציגים של החברה “קוריו” בצפון קוריאה. דבר שהוסיף ושדרג את הטיול למרות הקשיים שהיו בדרך.

2019-09-19T05:29:55+00:00