yes

משוב טיול- שרה כץ

למדריך הטיול אברהם תש”ח יכולת בלתי נלאת לפתור בעיות, סבלנות, הבנה ורגישות למשתתפים בטיול על אף תקלות לא צפויות בטיול, הטיפול בהם היה בנועם ורגיעה ראויה לציון. ישר כוח למדריך.

2018-12-06T13:22:16+00:00