yes

משוב קבוצתי קרוז הדנובה

משוב קבוצתי קרוז הדנובה

לכבוד
חיים פרס
מנכל
+CLUB 50

הנדון: סמינר מוזיקלי מטיילי על הדנובה2/08/2013 – 10/08/2013 LC63802

קבוצת המטיילים של הטיול על הדנובה, מבקשת להודות לחברת +CLUB 50 ולחברת רימון טיולים, על הטיול המהנה, השייט המעולה, ההדרכה הכללית והמזויקלית שנלוותה לסיור.
הקבוצה נהנתה מאד מהתוכנית הכוללת והמפורטת, מאייכות השייט ורמתו,ומהמדריכה המצויינת אילנה מאיר שליוותה אותנו. היא גילתה ידע, סבלנות וסובלנות, מסירות רבה ורוגע, על אף החום הכבד ששרר באזור הטיול וגרם לאי שקט וקושי רב למספר אנשים בקבוצה.

ההדרכה המוזיקלית הוסיפה נופך תרבותי ומהנה, מעבר להרצאות הפורמליות, תודות למיכאל מלצר.
רב תודות על הכל. על החתום:
איטה אלחנני, נבון יוסף ואלה, מרינה וולדמיר קליימן, שרה פלס,פנינה ואהוד הלוי, מרים חגר, עדנה ומיכאל בכמן, גור מיכל, סגל יונה, תיידלפלד פויטר, פיינשטיין, פלקה לאה.

העתק: מנכל רימון

2015-06-13T19:35:05+00:00